Thursday, August 2, 2012

Alutaguse Elu 1932

Olgugi et Toila oma geograafilise asendi tõttu on wälismaailmast eraldatud ja peaks omama kolkatagust ilmet, esineb ta otse wastupidiselt edumeelse, arenenud maakohana.
Juba ammu on kadunud ja jäänud rahwale võõraks igasugused kiigepeod, ehalkäigud ja simmanid nind nendega ühenduses olewad külaposte "kangelasteod". Selle asemel näeme kõigiti organiseeritud ja kultuurset seltskondlikku läbikäimist. Ehitatud on ruumikas seltsimaja ühes nägusa näitelawaga.
Praegu töötab Toilas hariduskultuurse eesmärgiga seltse terwenisti 7. Nende organistasioonide ümber on koondunud ümbruskonna elanikud peaaegu terwikuna.
Elanikkond põhijoones omab rahu ja kordaarmastawat põhijoont. Julgelt juhib põllumees waole adra ja kalur oma paadi merele täis julget lootust helgemasse tulewikku.

Alutaguse Elu, 30. juuli 1932

Ruumikas seltsimaja ühes nägusa näitelawaga

No comments:

Post a Comment