Tuesday, October 18, 2011

Eesti Postimees ehk Näddalaleht ma- ja linnarahvale 1866

Wirro makonnast. [Kolikatsumine]

Jõhwi kihelkonnast kirjutab meile üks kolisõbber nenda: "Minna ollin 23. Juunil Toila valla elementarkolis, kus sel päeval awwalik kolikatsumine olli... Seal kolis sain ma wägga rõmustud ja mo südda laulab praego Toila rahwaga: "Oh wõtgem Jummalat...".
"Ma pannin wägga immeks, et lühhikese 2 aastaga koggoni õppetamatta tallolapsed - meie tunneme jo keik nende koddust õpetust ja ello - otsego ümbermudetud ollid ni hästi ellokombede, kui kele ja mõistuse poolest.
Vokka ja Toila mõisa pärrisherra Wilcken, kes selle koli assutaja ja holekandja on, olli ka isse omma laste ja wõerastega seal keigest ossavõtmas. Ma panin immeks, kui lahke meelega ja ilma torreduseta temma keige allamatega ennast rõmustas ja wahhesein tema ja rahwa wahelt oli kõrwale lükkatud.
Sesinnane Toila elementarkool on sedda seltsi kolide essimene taimelavva Eestimaal, kus jubba laiemalt õpetust antakse. Kül oleks sowida, et eesti kolid keik sennamale jõuaksid."

Eesti Postimees ehk Näddalaleht ma- ja linnarahvale 8. oktoober 1866

No comments:

Post a Comment